Algemene voorwaarden

 

 

Artikel 1 ALGEMEEN

 

Premiertrip Sports Travel is onderdeel van Jiahu Ltd. dat is geregistreerd in de UK onder nummer 10443261 en gevestigd op het adres 40 Melton Road te Birmingham, United Kingdom. De werkzaamheden welke Premiertrip uitvoert bestaan uit het voor groepen of individuen organiseren van arrangementen bestaande uit een programma in verband met een evenement of een reis, danwel als tussenpersoon te fungeren bij het overeenkomen tot het afnemen van producten ten behoeve van (reis)onderdelen tussen aanbieders en afnemers.
De algemene voorwaarden van Premiertrip zijn opgesteld met als doel duidelijkheid te creëren tussen de contractsluitende partij (verder ook te noemen "wederpartij") en Premiertrip betreffende de van toepassing zijnde betalings-, leverings- en overige verplichtingen van beide partijen alsmede de contractsluitende partij inzicht te verschaffen in de werkwijze van Premiertrip.

 

Artikel 2 TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN
 

Lid 1. De algemene voorwaarden van Premiertrip zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die gesloten worden tussen Premiertrip en andere contractsluitende partij/partijen.

Lid 2. De algemene voorwaarden van Premiertrip zijn van toepassing ongeacht de plaats waar de overeenkomst is gesloten en ongeacht de plaats waar de overeenkomst ten uitvoer zal worden gelegd.

Lid 3. De algemene voorwaarden van Premiertrip zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij van Premiertrip. Slechts indien schriftelijk tussen beide partijen anders overeengekomen is, kan op dit artikellid een uitzondering worden gemaakt.

Lid 4. Afwijkingen en/of aanvullingen op de algemene voorwaarden van Premiertrip als vernoemd in lid 1.3, binden Premiertrip slechts, voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Behoudens dergelijke afwijkingen en/of aanvullingen, blijven de algemene voorwaarden van Premiertrip voor het overige van kracht.

Lid 5. Premiertrip vermeldt bij de aanvang van enige tussen haar en een andere partij te sluiten overeenkomst uitdrukkelijk dat haar algemene voorwaarden van toepassing zijn. De wederpartij wordt geacht te hebben ingestemd met de algemene voorwaarden van Premiertrip vanaf het moment dat de overeenkomst wordt gesloten, tenzij zij schriftelijk en gemotiveerd de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de hand wijst.

Lid 6. Indien de contractsluitende partij binnen 2 dagen na het sluiten van de overeenkomst, danwel voordat Premiertrip over is gegaan tot het doen van handelingen ter uitvoering van de overeenkomst, geen bezwaar heeft gemaakt tegen de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Premiertrip als omschreven in art. 1 lid 5, wordt zij geacht te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Premiertrip.

 

Artikel 3 HET TOT STAND KOMEN EN DE INHOUD VAN DE OVEREENKOMST
 

Lid 1. Alle aanbiedingen van Premiertrip zijn vrijblijvend, tot het moment de wederpartij het aanbod heeft aanvaardt. Het aanvaarden van het aanbod van Premiertrip geschiedt door het doen van een boeking door de wederpartij via electronische weg, danwel door het ondertekenen en retourzenden van een persoonlijk aanbod gedaan door Premiertrip.

Lid 2. Een aanbod c.q. opdracht welke door de contractsluitende partij aan Premiertrip wordt gedaan, geldt niet eerder als aanvaard door Premiertrip, dan hetzij na het verzenden van een schriftelijke bevestiging door Premiertrip, hetzij door het verzenden van een factuur aan de andere contractsluitende partij door Premiertrip, hetzij nadat Premiertrip een of meer handelingen heeft verricht ter uitvoering van het aanbod/de opdracht zijdens de andere contractsluitende partij. In dit laatste geval wordt Premiertrip geacht stilzwijgend het aanbod/de opdracht te hebben aanvaard.

Lid 3. Premiertrip gaat de overeenkomst aan onder het voorbehoud dat zij de geboekte onderdelen daadwerkelijk kan leveren. In dit kader behoudt Premiertrip zich het recht voor om de overeenkomst na ontvangst van de overeengekomen reissom te annuleren, wanneer nakoming onmogelijk is doordat de gekochte zaak niet beschikbaar is, in welk geval Premiertrip de betaalde reissom binnen 30 dagen na betaling zal terugbetalen.

Lid 4. Premiertrip heeft in het in lid. 3 bedoelde geval de bevoegdheid om een alternatief product te leveren, wanneer dit van vergelijkbare kwaliteit en prijs is.


Artikel 4 BETALINGSVERPLICHTINGEN
 

Lid 1. Premiertrip is eerst gehouden zijn verplichtingen na te komen, nadat integrale betaling van de overeengekomen prijs door de wederpartij, heeft plaatsgevonden.

Lid 2. Van het bepaalde in het vorige lid kan slechts worden afgeweken indien uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen.

Lid 3. Indien tussen partijen bij aanvang van de overeenkomst, uitdrukkelijk is overeengekomen dat deelbetalingen plaats zullen vinden, dient in de vorige leden, in de plaats van "integrale betaling" gelezen te worden als "eerste deelbetaling".

Lid 4. Op alle overeenkomsten welke worden gesloten tussen Premiertrip en een andere contractsluitende partij, zijn te allen tijde de navolgende betalingsverplichtingen van toepassing:

• De wederpartij is gehouden 100 % van het factuurbedrag, als omschreven op de factuur welke Premiertrip aan de wederpartij heeft doen laten toekomen, binnen 10 dagen na factuurdatum te voldoen. Het bedrag dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van het evenement waarop de overeenkomst betrekking heeft, te zijn voldaan, tenzij anders overeen gekomen.

• De aard van het aangeboden evenement kan met zich meebrengen dat de genoemde termijnen en de genoemde percentages, welke betrekking hebben op aanbetaling, wijzigingen ondergaan. Hiertoe zal te allen tijde schriftelijke overeenstemming tussen partijen benodigd zijn. De voorwaarden welke alsdan tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen, zullen in de plaats treden van het bepaalde in artikel 4 lid 4 sub 1.

• De wederpartij is tot betaling aan Premiertrip, gehouden, overeenkomstig de door wederpartij via een website van Premiertrip geplaatste bestelling, danwel aan Premiertrip terug verzonden boekingsformulier.

• Bij niet tijdige betaling door de wederpartij, van zowel deelbetalingen als integrale betaling van de factuur, is Premiertrip gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst, terwijl de wederpartij verplicht blijft tot integrale betaling van het factuurbedrag.

• Indien Premiertrip, ten gevolge van betalingsverzuim van de wederpartij, genoodzaakt is over te gaan tot incassomaatregelen, zal de wederpartij alle kosten, waaronder incasso- en deurwaarderskosten, alsmede kosten van juridische bijstand en alle overige gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, welke aan de zijde van Premiertrip ontstaan teneinde de nakoming van de betalingsverplichtingen van de wederpartij, de ontbinding van de overeenkomst, of een vordering tot schadevergoeding, te bewerkstelligen, aan Premiertrip verschuldigd zijn.

Indien Premiertrip zonder inspanningen van derden nakoming van de betalingsverplichtingen van de wederpartij tracht af te dwingen, zal de wederpartij een redelijke vergoeding voor de door Premiertrip en haar personeel, aan de inning te besteden tijd aan Premiertrip verschuldigd zijn. Vanaf het moment dat de vordering op de wederpartij door Premiertrip in handen is gesteld van een advocaat of deurwaarder zal de wederpartij, ongeacht of zij daarvan op de hoogte is, buitengerechtelijke (incasso) kosten verschuldigd zijn. Deze kosten belopen in elk geval 15% van het factuurbedrag.

Premiertrip is niet gehouden enig bewijs te leveren van de omvang van de, ter incasso, verrichte werkzaamheden, alsmede de daaraan verbonden buitengerechtelijke (incasso) kosten.

 

Artikel 5 LEVERINGSVERPLICHTINGEN

 

Lid 1. Indien de wederpartij voldaan heeft aan haar betalingsverplichtingen, zal Premiertrip verplicht zijn aan haar leveringsverplichtingen te voldoen.

Lid 2. Levering dient plaats te vinden op het tussen partijen overeengekomen tijdstip. Levering van een arrangement vangt aan op het moment dat Premiertrip het eerste onderdeel van het arrangement levert.

Lid 3. De door Premiertrip te leveren arrangementen zijn, indien van toepassing, inclusief entreekaarten c.q. plaatsbewijzen van het evenement waarop (een gedeelte van) de overeenkomst betrekking heeft. Premiertrip is gerechtigd de entreekaarten of plaatsbewijzen te leveren tot op het moment dat het evenement aanvangt (aldus bijvoorbeeld in het geval van een voetbalwedstrijd tot dat de aftrap van de wedstrijd wordt genomen). Voor de overige onderdelen van het arrangement waarop de overeenkomst tussen partijen betrekking heeft, heeft Premiertrip het recht deze onderdelen te leveren op het moment dat zij opportuun acht. Bij de bepaling van welk moment opportuun is, dient de redelijkheid en billijkheid in acht te worden genomen.

Lid 4. Indien Premiertrip aan de wederpartij een programma toezendt zal het bepaalde in dit programma niet in de plaats treden van de algemene voorwaarden. Het programma geeft een algemene indruk van de planning die Premiertrip voor het betreffende arrangement heeft gemaakt. Premiertrip is echter gerechtigd af te wijken van het programma indien omstandigheden haar daartoe noodzaken.

Lid 5. Premiertrip heeft een inspanningsverplichting, tot nakoming van de in de aanbieding en de overeenkomst vermelde kwaliteit van het door Premiertrip georganiseerde arrangement, zulks vanaf het moment van totstandkoming van de overeenkomst.

Lid 6. Premiertrip heeft tevens een inspanningsverplichting tot nakoming van de terzake van het evenement schriftelijk overeengekomen tijdstippen van uitvoering van onderdelen van het evenement, zulks vanaf het moment van totstandkoming van de overeenkomst, een en ander met inachtneming van het bepaalde in lid 4 van dit artikel.

 

Artikel 6 ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN EN RISICOVERDELING

 

Lid 1. Indien de levering van het arrangement door Premiertrip, door onvoorziene omstandigheden bemoeilijkt wordt, danwel onmogelijk gemaakt wordt, kan de overeenkomst door Premiertrip worden ontbonden, zulks zonder rechterlijke tussenkomst. Premiertrip is alsdan niet gehouden enigerlei schade, welke de wederpartij hierdoor lijdt te vergoeden.

Lid 2. Premiertrip dient schriftelijk en gemotiveerd te onderbouwen waarom zij tot de conclusie is gekomen dat de uitvoering van de overeenkomst dusdanig bemoeilijkt wordt c.q. onmogelijk gemaakt wordt, dat een ontbinding opportuun is.

Lid 3. Gezien de kennis en expertise van Premiertrip is zij, met in achtneming van het bepaalde in het voorgaande lid, bij uitstek de meest aangewezen partij om te bepalen of ontbinding op zijn plaats is. De wederpartij zal zich dan ook neerleggen bij het oordeel van Premiertrip, tenzij de motivering van de ontbinding als gevolg van onvoorziene omstandigheden duidelijk gebrekkig is, of de door Premiertrip gestelde omstandigheden niet blijken te bestaan.

Lid 4. Voorbeelden van onvoorziene omstandigheden welke de uitvoering van de overeenkomst dusdanig kunnen bemoeilijken dat deze in redelijkheid niet meer uitgevoerd kan worden danwel onmogelijk gemaakt wordt zijn: overheidsmaatregelen in geval van oorlog hier te lande of elders, dreiging van oorlog, oproer, sabotage, boycots, werkstakingen, bezettingen, blokkades, uitsluitingen, gebrek aan transportmiddelen, storingen van welke aard dan ook, waaronder begrepen files, verplaatsing van het evenement, uitval van personeelsbezetting, bijvoorbeeld door ziekteverzuim van het personeel van Premiertrip danwel hulppersonen danwel contractpartners van Premiertrip, welk van een dusdanige aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor ernstig wordt belemmerd, bijzondere weersomstandigheden alsmede tekortkomingen van hulppersonen of contractpartners van Premiertrip, in de nakoming van hun overeenkomst met Premiertrip, waardoor arrangementen danwel onderdelen van de arrangementen onverwacht niet kunnen worden geleverd. Deze opsomming is niet limitatief, doch is bedoeld om een indruk te geven van de soort gebeurtenissen die reden kunnen zijn om het bestaan van onvoorziene omstandigheden als bedoeld in artikel 6 lid 1, aan te nemen.

Lid 5. Premiertrip is verplicht tot volledige restitutie van de door de wederpartij betaalde bedragen, indien zij in staat is kosteloos alle onderdelen van het door haar samengestelde arrangement, te annuleren.

Lid 6. Indien als gevolg van onvoorziene omstandigheden, bepaalde onderdelen van een arrangement niet geleverd kunnen worden door Premiertrip, is de wederpartij desalniettemin verplicht, het (aldus niet volledige) arrangement af te nemen.

Lid 7. Het vorige lid vindt geen toepassing indien, door het wegvallen van het in het voorgaande lid genoemde onderdeel (of onderdelen), het geleverde arrangement in absoluut onvoldoende mate overeenkomt met het arrangement dat Premiertrip, zoals omschreven in de overeenkomst, zou leveren. Voor de bepaling van de mate van afwijking tussen het geleverde arrangement en het oorspronkelijk te leveren arrangement, dient rekening gehouden te worden met de redelijkheid en billijkheid, waarbij partijen aangeven een aangepast arrangement, wegens wegvallen van onderdelen van het oorspronkelijk te leveren arrangement, niet meer voldoet, indien er een zeer grote discrepantie is ontstaan tussen het uiteindelijk te leveren arrangement en het oorspronkelijk overeengekomen arrangement.

Lid 8. Indien onderdelen van een arrangement niet geleverd kunnen worden, zal slechts restitutie van onderdelen door Premiertrip plaatsvinden, indien, en voor het zelfde gedeelte dat, Premiertrip restitutie zou ontvangen van haar leverancier.

Lid 9. Indien voor tickets en/of entreekaarten voor een evenement, door de organisatoren van het betreffende evenement, niet zijnde Premiertrip zelf, (bijvoorbeeld in het geval van afgelasting van een evenement door de organisatoren) restitutie tegen de oorspronkelijke, op het ticket vermelde, prijs, plaatsvindt, neemt de wederpartij, genoegen met deze restitutie van het oorspronkelijk op het ticket vermelde verkoopbedrag. Aangezien de dienst die Premiertrip levert, juist bij uitstek bestaat uit het organiseren van arrangementen, waarbij toegangskaarten danwel tickets in verband met het evenement, in vele gevallen moeilijk zijn te verkrijgen en daaraan diverse kosten (mede in verband met tussenhandel) zijn verbonden, zal Premiertrip door de wederpartij niet worden aangesproken voor het verschil tussen de door Premiertrip aan haar berekende verkoopprijs voor een arrangement of een onderdeel daarvan, en de oorspronkelijke "intrensieke" verkoopprijs van onderdelen van een arrangement (bijvoorbeeld de op een ticket of entreekaart vermelde oorspronkelijke verkoopprijs).

 

Artikel 7 PRIJSOPBOUW EN VERHOGINGEN VAN DE VERKOOPPRIJS

 

Lid 1. De op de aanbiedingen en facturen van Premiertrip, genoemde prijs, bestaat uit de aankoopprijs van al hetgeen Premiertrip in het kader van het evenement, heeft aangeboden, inclusief de verschuldigde B.T.W., luchthavenbelasting en eventuele andere overheidsheffingen, vermeerderd met overige kosten die Premiertrip ter uitvoering van het arrangement dient te maken en een winstmarge.

Lid 2. De prijzen zijn gebaseerd op kostenfactoren zoals eventuele materiaalprijzen, de kosten van het verkrijgen van entreebewijzen of tickets, salarissen en sociale lasten, vervoerskosten, belastingen, verzendkosten enz., gelden op het moment van de aanbieding door Premiertrip. Verhogingen van de kostenfacturen alsmede van eventueel toepasselijke wisselkoersen, welke door Premiertrip niet konden worden voorzien op het moment van tot stand komen van de overeenkomst tussen haar en de wederpartij, kunnen aanleiding geven de overeengekomen prijs van de arrangementen c.q. het door de wederpartij te betalen bedrag aan de hand van de factuur, te verhogen.
In voorkomend geval dient Premiertrip schriftelijk en gemotiveerd aan de wederpartij mede te delen om welke redenen een verhoging van de factuurprijs noodzakelijk is. Indien de wederpartij niet in kan stemmen met de verhoging van de prijs van het

arrangement c.q. het door haar te betalen bedrag in verband met de overeenkomst, zal zij c.q. Premiertrip, gerechtigd zijn de overeenkomst te ontbinden.

Het bepaalde in artikel 8 lid 1, 5, 8, 9 en 10 is mutatis mutandis op een dergelijke situatie van toepassing.

 

Artikel 8 AFNAMEVERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ

 

Lid 1. De wederpartij is verplicht tot afname van het arrangement, waarop de overeenkomst tussen haar en Premiertrip, betrekking heeft.

Lid 2. De wederpartij is verplicht zelf bij de betrokken autoriteiten de nodige informatie in te winnen m.b.t. paspoorten, visa en formaliteiten op gezondheidsgebied, en tijdens tijdig voor vertrek na te gaan of eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd. Indien de wederpartij de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening. De wederpartij dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort.

Lid 3. De wederpartij is verplicht tot integrale betaling van de factuur welke Premiertrip haar toezendt, danwel de overeengekomen prijs bij digitale boeking door wederpartij, ook indien zij niet of niet volledig deelneemt aan het arrangement of de arrangementen waarop de overeenkomst betrekking heeft, waaronder begrepen het evenement, of onderdelen daarvan of indien zij geen gebruik maakt van faciliteiten, of onderdelen daarvan, die in het kader van het arrangement door Premiertrip, worden aangeboden. Indien de wederpartij besluit het gehele arrangement of onderdelen daarvan, als boven omschreven, niet af te nemen, heeft zij geen recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling door Premiertrip.

Lid 4. Slechts indien er tussen Premiertrip en haar wederpartij schriftelijk wordt overeengekomen dat gehele of gedeeltelijke terugbetaling in verband met niet afnemen van het gehele of gedeeltelijke arrangement, plaats zal vinden, kan afgeweken worden van hetgeen in het vorige lid werd bepaald.

Lid 5. Indien de wederpartij aangeeft de overeenkomst te willen annuleren, waarbij beide partijen instemmen met een ontbinding, zal de wederpartij een bedrag aan annuleringskosten verschuldigd zijn aan Premiertrip, met name indien door Premiertrip reeds handelingen zijn verricht danwel kosten zijn gemaakt ter uitvoering van de overeenkomst. Deze annuleringskosten zullen bestaan uit de totale kosten die Premiertrip reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft gemaakt, vermeerderd met een annuleringsvergoeding ad 10 % van het factuurbedrag betreffende de onderhavige overeenkomst.  Premiertrip garandeert jegens haar wederpartij, niet meer dan hetgeen zij met de wederpartij uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen, danwel hetgeen waartoe zij wettelijk jegens de wederpartij verplicht is.

Lid 6. Indien de wederpartij, met inachtneming van het gestelde in de algemene voorwaarden en eventueel het gestelde in de tussen partijen gesloten overeenkomst, stelt dat de kwaliteit van het arrangement een tekortkoming vertoont, rust op de wederpartij de plicht te bewijzen dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming. Indien de wederpartij niet in dit bewijs slaagt, is Premiertrip niet gehouden tot enige restitutie van gelden danwel schadeplichtigheid jegens de wederpartij.

Lid 7. Indien de wederpartij wel slaagt in het bewijs betreffende een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door Premiertrip, en Premiertrip geen beroep kan doen op onvoorziene omstandigheden als genoemd in art. 5 lid 1 e.v., is Premiertrip gehouden tot een restitutie van het onderdeel van de overeenkomst welke toerekenbare tekortkoming bevat, welke in verhouding dient te zijn tot de mate van de tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst.

Lid 8. Premiertrip is in geen geval gehouden tot vergoeding van enige door de wederpartij geleden schade, tenzij er zijdens Premiertrip sprake is van ernstige nalatigheid of kwade trouw.

Lid 9. Premiertrip is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van handelingen of nalaten van een ten verzoeke van Premiertrip ingeschakelde werknemer, hulppersoon of contractspartner van Premiertrip of diens werknemers, hulppersonen of contractpartners, welke geleden zou kunnen worden door de wederpartij. Slechts indien er sprake is van ernstige nalatigheid aan de zijde van Premiertrip kan van deze bepaling worden afgeweken.

Lid 10. De wederpartij vrijwaart Premiertrip voor enige schade welke het gevolg is van een handelen of nalaten van de wederpartij, danwel van personen welke namens of in de plaats van wederpartij gebruik maken van arrangementen welke worden verstrekt door Premiertrip. Slechts indien veroorzaakte schade het gevolg is van een uitdrukkelijke richtlijn of instructie van Premiertrip danwel door Premiertrip ingeschakelde werknemers, hulppersonen of contractpartners van Premiertrip, kan van het bepaalde in dit artikel worden afgeweken.

 

 

Artikel 9 UITSLUITING HERROEPINGSRECHT


 

Lid 1. Wederpartij kan bij aankoop van een arrangement inclusief hotelovernachting danwel vervoer geen beroep doen op het herroepingsrecht. Omdat deze producten persoonlijk van aard zijn, zijn deze van dit recht uitgesloten, zoals voorzien in lid 2.b en 3.


Lid 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.


Lid 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

 

Artikel 10 VERJARINGSTERMIJN VOOR HET INSTELLEN VAN VORDERINGEN

 

Iedere vordering tot restitutie van betaalde bedragen danwel tot vergoeding van schade als genoemd in het vorige lid, uit welke hoofde dan ook, moet door de wederpartij in rechte worden ingesteld binnen twee kalendermaanden, te rekenen vanaf de datum waarop de uitvoering van het arrangement heeft plaatsgevonden, danwel had moeten plaatsvinden, bij gebreke waarvan de aanspraak op restitutie danwel schadevergoeding, vervalt en de wederpartij niet meer ontvankelijk is in enige vordering op Premiertrip.

 

Artikel 11 KLACHTENREGELINGPremiertrip beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Premiertrip, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

Bij Premiertrip ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Premiertrip binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot Premiertrip. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
Een klacht schort de verplichtingen van Premiertrip niet op, tenzij Premiertrip schriftelijk anders aangeeft.
Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Premiertrip, zal Premiertrip naar haar keuze een gepaste oplossing aandragen.

 

Artikel 12 RECHTSKEUZE EN FORUMKEUZE

 

Lid 1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Premiertrip partij is, is het Britse recht van toepassing. De wederpartij verklaart zich door aanname van de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden akkoord met deze rechtskeuze.

Lid 2. Alle geschillen die voortvloeien uit een overeenkomst waarbij Premiertrip partij is, zullen worden voorgelegd aan en beslecht worden door een rechtbank in Engeland, naar keuze van Premiertrip. De wederpartij verklaart zich door aanname van de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden akkoord met deze forumkeuze.

Premiertrip Voetbalreizen

We bieden complete voetbalreizen aan via onze live verbinding met alle luchtvaartmaatschappijen en honderden hotels in de speelsteden. Vergelijk zelf gemakkelijk de verschillende opties en stel zo uw eigen voetbalreis samen. Of u boekt snel en gemakkelijk een arrangement op eigen vervoer of een los wedstrijd ticket. Vergeet niet onze vele referenties te lezen en enkele sfeerbeelden te bekijken. Kom vast in de juiste stemming en gun uzelf ook de unieke ervaring van het bezoeken van een topwedstrijd van een van de grootste clubs in de wereld. Wij maken het graag voor u mogelijk.

Facebook

Contactgegevens

+31 (0)85 0021205
+44 (0)79 44220957
info@premiertrip.nl
Premiertrip